Banner_Legal_01.jpg

Onderstaande algemene voorwaarden worden gehanteerd door Horecarte B.V., gevestigd te Stolwijk aan de Nijverheidsweg 20F 2821AW Stolwijk, Nederland.

 1. Toepasselijkheid

  Op alle door of namens Horecarte B.V. gesloten overeenkomsten zijn de door Horecarte B.V. gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. Afwijking van het in de algemene voorwaarden bepaalde vindt slechts plaats nadat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met Horecarte B.V. is overeengekomen. Horecarte B.V. wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Horecarte B.V. aan koper wordt bevestigd.

 2. Aanbiedingen

  Alle door Horecarte B.V. gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met Horecarte B.V. komt pas tot stand nadat Horecarte B.V. zulks schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop Horecarte B.V. een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.

  Alle aanbiedingen van Horecarte B.V. geschieden onder deze voorwaarden, zolang de voorraad van Horecarte B.V. dan wel haar leveranciers strekt.

 3. Conformiteit

  De maten, gewichten en technische gegevens vermeld in onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, omzendbrieven en ander reclamemateriaal gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en afbeeldingen, tenzij Horecarte B.V. met betrekking tot één van de voorgaande elementen een uitdrukkelijke garantie heeft verstrekt.

 4. Prijzen

  Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De door Horecarte B.V. getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee samenhangende heffingen, verzekeringstarieven, vrachtkosten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden voordat levering heeft plaatsgevonden, is Horecarte B.V. bevoegd de overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk vermeld. De prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting en overige heffingen op de verkoop of heffingen van overheidswege.

 5. Bestellingen

  Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website www.esprase.nl volledig is doorlopen. Horecarte B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, fouten, vertragingen of het niet correct doorgeven van bestellingen en mededelingen, voor zover dit het gevolg is van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het contact tussen Horecarte B.V. en haar klanten, dan wel tussen Horecarte B.V. en derden, en voor zover dit contact betrekking heeft op de door de klant bij Horecarte B.V. gedane bestelling, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Horecarte B.V.

 6. Wijzigingen

  Het annuleren van een met Horecarte B.V. gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Horecarte B.V.. De koper is verplicht om alle hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Horecarte B.V. te vergoeden. Als na de totstandkoming van een overeenkomst nog wijziging in die overeenkomst worden doorgegeven, kunnen deze wijzigingen enkel bindend zijn voor Horecarte B.V. na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Horecarte B.V.

 7. Vrachttoeslag

  Op alle afleveringen van Horecarte B.V. geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag wordt voor de koper duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Deze toeslag geldt niet voor bestellingen boven € 300,00 excl. BTW, met uitzondering van levering op eilanden. Als u niet aanwezig bent op de aangegeven leverdag moeten we de bestelling nogmaals aanbieden. We zijn genoodzaakt u hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 9,75 excl. BTW.

 8. Risico-overdracht

  Het risico op beschadiging en/of bederving van de door Horecarte B.V. geleverde goederen gaat over op de koper nadat Horecarte B.V. de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres heeft afgeleverd.

 9. Afnameverplichting

  De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten moeten betalen, waaronder in ieder geval opslagkosten.

 10. Levertijden

  De door Horecarte B.V. opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een specifieke levertijd is gegarandeerd. Zelfs dan is een levertijd nooit een strikte deadline. Bij niet-tijdige levering dient de koper Horecarte B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Het is mogelijk dat Horecarte B.V. niet in staat is om de levertijden te halen als gevolg van een omstandigheid die niet wordt veroorzaakt door een handeling of verzuim van Horecarte B.V., maar die het gevolg is van een externe oorzaak. Dit kan betekenen dat Horecarte B.V. niet kan leveren, of althans niet in staat is om op tijd te leveren omdat de leveranciers van Horecarte B.V. in gebreke blijven. Dit wordt beschouwd als overmacht tussen de partijen. In deze omstandigheden wordt de levertijd verlengd met een periode gelijk aan die van de duur van de vertragende omstandigheden. Behoudens grove nalatigheid of opzet van onze kant, geeft overschrijding van de levertijd de koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Horecarte B.V. gesloten overeenkomst.

  Het is Horecarte B.V. toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.

 11. Uitsluiting aansprakelijkheid

  Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Horecarte B.V. is Horecarte B.V. niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst. Horecarte B.V. is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is Horecarte B.V. in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, ten minste het factuurbedrag.

  Indien op enig moment een clausule in deze algemene voorwaarden wordt geschrapt, blijven de overige algemene voorwaarden van kracht.

 12. Betaling

  Betaling van het door Horecarte B.V. gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Zodra Horecarte B.V. heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Horecarte B.V. is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product. Betaling van het aan Horecarte B.V. verschuldigde bedrag dient plaats te vinden binnen 2 dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, strekt een betaling van de koper eerst in mindering op de oudst vervallen factuur, met dien verstande dat Horecarte B.V. steeds bevoegd is een openstaande factuur naar haar keuze aan te wijzen waarop de betaling in mindering wordt gebracht.

 13. Uitsluiting verrekening

  Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is koper bevoegd de eigen verplichtingen die voortvloeien uit de met Horecarte B.V. gesloten overeenkomst op te schorten.

  Indien de koper zijn betalingsverplichting jegens Horecarte B.V. niet tijdig nakomt, treedt het verzuim onmiddellijk in werking en is de koper de wettelijke rente verschuldigd over de op dat moment openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is koper gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden bepaald op een bedrag van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,00.

  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

  Bij niet-tijdige voldoening van de facturen van Horecarte B.V. is Horecarte B.V. bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met koper op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van alle verplichtingen van koper die voortvloeien uit de met Horecarte B.V. gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van Horecarte B.V., bestaan uit een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.

 14. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

  De door Horecarte B.V. geleverde goederen blijven eigendom van Horecarte B.V. totdat de koper alle verplichtingen uit alle met Horecarte B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder de tegenprestatie(s) met betrekking tot de met Horecarte B.V. zelf te leveren goederen, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de diensten die Horecarte B.V. krachtens de koopovereenkomst heeft geleverd of zal leveren, dan wel de vorderingen van Horecarte B.V. op de koper wegens het niet nakomen van de overeenkomst door de koper.

  De koper is verplicht de door Horecarte B.V. onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op eerste verzoek aan Horecarte B.V. te leveren. De koper verleent Horecarte B.V. nu reeds onherroepelijk toestemming om de terreinen van de koper te betreden, teneinde de geleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd het recht van Horecarte B.V. op volledige schadevergoeding.

  De door Horecarte B.V. aan koper geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van Horecarte B.V. vallen, mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hierop te vestigen.

  Horecarte B.V. behoudt zich het recht voor om al geleverde goederen die tegen betaling aan de koper zijn overgedragen en die nog in het bezit van de koper zijn, terug te eisen, in geval artikel 3:237 B.W. van kracht is, met het oog op een grotere zekerheid van enige andere vordering die Horecarte B.V. op de koper mocht hebben. De koper is tevens verplicht zijn medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht indien van toepassing op de door Horecarte B.V. geleverde goederen die door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Horecarte B.V. is komen te vervallen. De koper is verplicht om op eerste verzoek van Horecarte B.V. medewerking te verlenen aan alle handelingen die nodig zijn voor het vestigen van het voorbehouden pandrecht.

  Indien derden enig recht willen vestigen of doen gelden op de door Horecarte B.V. onder eigen voorbehoud geleverde goederen, is de koper verplicht Horecarte B.V. hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen.

  De koper verplicht zich ertoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op eerste verzoek van Horecarte B.V. te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. Voorts verplicht de koper zich alle vorderingen van de koper op de verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan Horecarte B.V. te verpanden op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

 15. Garantie

  Horecarte B.V. garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de levering.

  Koper kan geen beroep doen op de garantieverplichting van Horecarte B.V. indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verrichten, het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft behandeld, gebruikt of onderhouden.

  Horecarte B.V. aanvaardt nooit uitgebreidere verplichtingen of garanties dan de verplichting om de door Horecarte B.V. geleverde producten die defecten vertonen naar keuze te vervangen, terug te betalen of te repareren. Horecarte B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van schade indien goederen zijn geleverd onder garantie van een fabrikant of importeur. In dat geval is de behandeling van de garantieclaim volledig naar goeddunken van de betreffende fabrikant of importeur.

  Koper vrijwaart Horecarte B.V. voor alle schade, welke voor Horecarte B.V. mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Horecarte B.V. aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.

 16. Klachten

  Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Horecarte B.V. te melden.

  Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Horecarte B.V.

  Indien de klacht betrekking heeft op verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel op goederen die beschadigd zijn afgeleverd, dan dient koper de betreffende paklijst bij de schriftelijke klacht te voegen.

  De klacht is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeert

  Indien de goederen door de koper zijn gemonteerd of verwerkt zullen klachten, op welke grond dan ook, niet worden geaccepteerd, ook al worden deze binnen de gestelde termijn ingediend.

  Ook indien de koper zijn klacht tijdig indient blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. De goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Horecarte B.V. worden geretourneerd.

  In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door Horecarte B.V. geleverde goederen, door Horecarte B.V. worden retourgenomen en terugbetaald, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 30 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraadassortiment van Horecarte B.V. behoren. In een dergelijk geval waarin Horecarte B.V. zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 5% van de oorspronkelijke ordersom (exclusief BTW), met een minimum van € 25,00.

 17. Bedenktijd en ontbinding

  In het geval van consumentenverkoop heeft de wederpartij gedurende 7 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, , met uitzondering van maatwerk en producten die geen voorraadartikel zijn. In dat geval berekenen wij afhankelijk van het product 25 tot 30% annuleringskosten. De wederpartij dient de goederen ongeopend en ongebruikt ten spoedigste en voor eigen rekening aan Horecarte B.V. retour te zenden. Horecarte B.V. zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij betaalde bedrag terugstorten.

 18. Storingen

  Storingen kunt u op alle werkdagen per e-mail of telefonisch bij ons melden.

 19. Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land

  Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor het keurmerk werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten uit die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.

  De door ons geboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn of niet zijn toegestaan, en geschiedt voor risico van de wederpartij.

 20. Gegevensbeheer

  Indien u een bestelling plaatst bij Horecarte B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Horecarte B.V.. Horecarte B.V. houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

  Horecarte B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens. Horecarte B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglist. Elke e-mail bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 21. Intellectuele eigendom en auteursrechten

  Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald behoudt Horecarte B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Horecarte B.V. toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in deze zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Horecarte B.V. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Horecarte B.V., ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door Horecarte B.V. eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Horecarte B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

  Horecarte B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 22. Toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank

  Eventuele geschillen tussen koper en Horecarte B.V., zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechtbank te Rotterdam, tenzij op grond van dwingende wetsbepalingen een andere rechtbank bevoegd wordt verklaard.

  Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 23. Levering

  De levering vindt plaats aan de eerste drempel van de begane grond. Het eventueel installeren van apparatuur dient door koper of zijn installateur te gebeuren. Verkoper kan geen oude apparaten of verpakkingsmateriaal voor koper retour nemen. Voor hij de order definitief doorgeeft, moet koper zelf controleren of de bestelde apparatuur door openingen, gangen en/of deuren past. Beschadigde, verkeerd geleverde of kapotte goederen dienen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden bij verkoper.